Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Scripto Coaching, stem je in met onderstaande voorwaarden.

Betalingen.

Aan het begin van het traject wordt de rekening voldaan. Scripto Coaching behoudt zich het recht voor tarieven en aanbiedingen te allen tijde te wijzigen.

Geheimhouding.

Scripto Coaching gaat vertrouwelijk om met alle gegevens die uitgewisseld worden. Tevens is een beroepsgeheim van kracht.

Ook werkgevers of uitkerende instanties hebben geen recht op inzage in de mailwisseling of informatie over het traject anderszins.

Het is wettelijk verplicht om dossiers 20 jaar te bewaren. Dit gebeurt op een veilige, versleutelde wijze.

Aansprakelijkheid.

Scripto Coaching is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. Op Scripto Coaching rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Ik voer de opdracht uit met grote inzet en zorgvuldigheid. Mocht je desondanks ontevreden zijn over een traject, laat dit mij dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. Mocht dit onverhoopt niet lukken, kun je je wenden tot de WKKGZ klachten- en geschillencommissie, waarbij ik aangesloten ben.

Scripto Coaching heeft het recht de overeengekomen afspraken op te schorten, als door omstandigheden, die buiten de invloedsfeer van Scripto Coaching liggen, bijvoorbeeld door ziekte of die bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzien waren, het niet mogelijk is het traject op dat moment te voltooien.                                                                                        

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. In dat geval is er geen recht op vergoeding van de ten gevolge van beëindiging van het traject geleden schade.